Adatkezelési tájékoztató

Kalotai-Horváth Adrienn Erika – továbbiakban Vállalkozó – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

I. Az adatkezelő megnevezése

A Vállalkozó tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataiknak kezelése körében adatkezelőnek minősül.
Adatkezelő adatai:
neve: Kalotai-Horváth Adrienn Erika (Vállalkozó)
telefonszám: +36 30 816 4764
email címhello@kalhoadri.hu
weboldalwww.kalhoadri.hu

A Vállalkozó klienseivel kapcsolatos adatkezelések:

 • Az adatkezelés célja: A Vállalkozó Klienseivel (továbbiakban Kliens) való kapcsolattartás, számlázás, könyvelés.
 • Az érintett személyes adatok: a természetes személy Kliens neve, e-mail címe, számlázási címe, postai címe, telefonszáma, valamint a Kliensek által megjelölt kapcsolattartók neve, e-mail címe, telefonszáma.
 • Az adatkezelés jogalapja: megállapodások teljesítése, számlázással kapcsolatos adminisztráció.
 • Kapcsolódó további jogszabályok: 2003. évi C. törvény (159/A. §) (hírközlési törvény), valamint a hatályos számviteli jogszabályok.
 • Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megszűnését követő 1 évig (továbbá a kiállított számla adatok megőrzése a számviteli jogszabályok szerinti időtartamig)
 • Adatfeldolgozók: A Vállalkozó esetleges munkatársai (levelezés, adminisztráció)

A Vállalkozó az adatokat bizalmasan kezeli, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések és a fent felsorolt esetek kivételével) harmadik félnek nem továbbítja, valamint csak a fenti célokra használja

II. Fogalommeghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „vállalkozó”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. A weboldallal összefüggő adatkezelés

A Vállalkozó honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

 1. A Vállalkozó honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
 2. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

IV. Személyes adatok védelmét biztosító garanciák a weboldalon:

 • információbiztonsági audit
 • külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó (IDS/IPS)
 • rendszeres mentés

V. Az érintettek jogai:

 • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
 • Kérheti az adatainak kiegészítését, helyesbítését.
 • Kérheti az adatkezelés korlátozását. (Ez azt jelenti, hogy megtilthatja a jogszabály kötelezettségekhez szükséges adattároláson kívül az adatai kezelését. Ez egyidejűleg az igénybe vett szolgáltatás lemondását is jelenti, mivel a korlátozással lehetetlenné válik a későbbi kapcsolattartás a már igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan is).
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 • Kérheti az adatoknak a más szolgáltatóhoz való továbbításához szükséges adat exportálást, vagy a Vállalkozó által egy másik szolgáltatónak (Vállalkozónak) való közvetlen továbbítását.
 • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén). A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) kérjük, hogy a Vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu